Spina de Mul (7c (7a obl.)), Col Beccei, Fanes
Erstbegehung der "Spina del Mul" © Simon Kehrer, Josef Mayerl und Marta Willeit

An der markanten Wand unterhalb des Col Bechei haben Simon Kehrer, Josef Mayerl und Marta Willeit mit der "Spina del Mul" eine neue Tour eröffnet.